روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
آموزش spss

درباره نرم افزار: کاربردها و توانمندیهای Spss

درس اول: آشنایی با فضای نرم افزار و بخش های مختلف آن
درس دوم spss: معرفی منوهای کاربردی - پرکاربرد ترین موارد استفاده از منوهای نرم افزار
درس سوم :نحوه تعریف متغیرها و ورود داده ها
درس چهارم spss: تمرین
درس پنجم spss: نحوه محاسبه آمار توصیفی و فراوانی ها
درس ششم: دستورهای کاربردی کار با داده ها (فرمان های کاربردی)
درس هفتم spss: مثال و تمرین- چگونه داده های پرسشنامه را وارد spss کنیم؟
درس هشتم spss: نحوه محاسبه داده های از دست رفته
درس نهم spss: با سوالاتی که نمره گذاری معکوس دارند چکار کنیم؟
درس دهم spss: ضریب پایایی (آلفای کرونباخ)
درس یازدهم اس پی اس اس: محاسبه ضریب همبستگی ساده
درس دوازدهم spss: آزمون های تی (مقایسه گروه ها)
درس سیزدهم spss: تحلیل واریانس یک راهه
درس چهاردهم spss: تحلیل واریانس دوراهه
درس پانزدهم : واریانس اندازه گیری مکرر
درس شانزدهم: رگرسیون
درس هفدهم: رگرسیون چندگانه به روش همزمان
درس هجدهم: رگرسیون چندگانه به روش گام به گام
درس نوزدهم: آزمون خی دو تک بعدی
درس بیستم: آزمون خی دو چند بعدی

 کتاب آموزش جامع نرم افزار spss به زبان فارسی

کتاب آشنایی با نرم افزار SPSS 

آموزش مقدماتی Spss در یک پاورپوینت

  1. تحلیل کواریانس و اندازه گیری تکراری در نرم افزار آماری spss
  2. روش تحقیق همبستگی
  3. آنالیز کوواریانس
  4. ازمون کای دو
  5. تجزیه و تحلیل داده های کیفی
  6. تحلیل آماری
  7. پاورپوینت آموزشی تحلیل کواریانس و اندازه گیریهای تکراری در نرم افزار آماری spss
  8. مفاهیم اساسی در آمار
  9. تحلیل کواریانس (ANCOVA )