روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
مقالات هوش معنوی

برای دریافت مقالات بر روی آنها کلیک کنید

هوش معنوی                                                                                                

رابطه هوش هیجانی وهوش معنوی در رضایت از زندگی سالمندان

 مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر.در زمینه موضوع های درسی وسازگاری دانش آموزان

 هوش معنوي ديدگاه ها و چالش ها

 بررسی رابطه ي سلامت روان و هوش معنوي با تابآوري در

رابطه هوش معنوي و ويژگي هاي شخصيتي با کيفيت زندگي در دانشجويان پزشکي

تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر هوش معنوي دانش آموزان دختر دبيرستاني

 رابطة هوش معنوي و هوش هيجاني با استرس شغلي كاركنان دانشگاه

 مقايسه هوش معنوي و سلامت روان در افراد معتاد و غير معتاد

بررسي رابطه هوش معنوي با ميزان شادکامي دانشجويان دانشگاه بوعلي همدان

هوش معنوي، هوش انساني

هوش پيش بيني كننده رهبري تحول آفرين: بررسي روابط ميان هوش معنوي، هوش عاطفي و رهبري تحول آفرين 

بررسي عملي بودن، اعتبار، روايي و نرم يابي پرسشنامه هوش معنوي در دانشجويان

رابطه بين هوش معنوي و شادکامي و متغيرهاي دموگرافيک در پرستاران بيمارستان فاطمه الزهرا و بنت الهدي شهرستان بوشهر

رابطه هوش معنوي و صلاحيت باليني پرستاران

پيش بيني هوش معنوي دانشجويان از روي صفات شخصيتي آن ها

ارتباط بين هوش معنوي، سخت رويي و سلامت عمومي در بين پرستاران

رابطه هوش معنوي و هوش اجتماعي با اضطراب مرگ زنان سالمند

بررسي رابطه سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

بررسي رابطه هوش معنوي و سبک هاي دلبستگي دانشجويان

رابطه ويژگي هاي شخصيتي با هوش معنوي و کيفيت زندگي در دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي

هوش معنوي، ابزار تحول آفريني رهبران سازمان 

بررسي مقايسه اي هوش معنوي دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس جنسيت و پايه تحصيلي

هوش معنوی و تأثیرات آنبر سلامت جسمانی و روانی

مفهوم هوش معنوي مبتني بر آموز ه هاي اسلام

اثربخشي تعاملي هوش معنوي و آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت رواني دانشجويان

ارتباط هوش معنوي با شادكامي وپيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم

3مقاله فايل zip

  رابطه بين هوش معنوي و سبک رهبري مديران مدارس متوسطه شهرستان گرگان 

ارتباط هوش معنوي با اضطراب امتحان در دانشجويان پرستاري و مامايي: کاربرد تحليل مسير (پاسخ به نقد مقاله)

تاثير هوش معنوي بر اثربخشي اقدامات مديريت دانش

تاثير آموزش هوش معنوي بر بهزيستي روان شناختي، اضطراب وجودي، و هوش معنوي، در دانشجويان دانشکده نفت اهواز

پرورش هوش معنوي از طريق برنامه «فلسفه براي کودکان»