روانشناسی علم زندگی

زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ... گاه باید رویید در پس این باران... گاه باید خندید بر غمی بی پایان... زندگی باوری می خواهد، آن هم از جنس امید... که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد! یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز..
 
نظریه یادگیری شناختی-اجتماعی بندورا
مراحل یادگیری مشاهده ای

1- مرحله توجه: یادگیرنده باید به رفتار الگو (سرمشق) یعنی کسی که از او چیز می خواهد بیاموزد، توجه کند.2- مرحله به یادسپاری و یاد آوری: رویدادها را که مشاهده می کنیم بصورت رمزهای تصویری و یا کلامی ذخیره می شود. این رمزهای حافظه ای بصورت راهنماهایی برای عملکرد یادگیرنده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

3- مرحله بازآفرینی: رمزهای ذخیره شده بصورت عملکردهای اشکار تبدیل میشوند. یادگیرنده با عملی که انجام داده( مورد مشاهده قرار داده) و به حافظه سپرده، بر کم و کیف عملکرد خود اشنا می شود.

4- مرحله انگیزشی: برای اینکه اموخته های یادگیرنده در یک موقعیت واقعی به ظهور برسد باید با پیام های مطلوبی همراه باشد. برای تبدیل اموخته های فرد به اعمال اشکار، شرایط انگیزشی یعنی پاداش و تقویت ضروری است. بندورا تقویت و تنبیه را متغییرهای عملکردی خواند، نه متغییرهای یادگیری یعنی تقویت بر عملکرد تاثیر می گذارد ولی برای یادگیری ضروری نیست. بندورا بین یادگیری و عملکرد تمایز قائل شد. وی معتقد بود که یادگیری نیاز به تقویت ندارد بلکه تنها در مجاورت یاد دهنده ( سرمشق) قرار گیرد و رفتار او را مشاهده کند ان اعمال را خواهد اموخت، اما برای تبدیل به عملکرد( رفتار اموخته شده) نیاز به تقویت هست. آلبرت بندورا و دو نوه اش

تقویت و تنبیه جانشینی: پیامدهای مثبت و منفی هستند که به دنبال رفتار خود سرمشق مورد مشاهده یادگیرنده می آید نه به دنبال رفتار خود یادگیرنده، اما بر رفتار او نیز تاثیر میگذارد. زیرا هنگام مشاهده یادگیرنده خود را بطور خیالی جالی سرمشق قرار می دهد. تقویت شخصی: شخص با مقایسه رفتارش با یک ملاک بیرونی و کسب اطمینان از موقعیت های خود، به طور ذهنی یا عینی به تقویت رفتار خودش بپردازد.

کارآمدی شخصی تصوری: به باورهای شخصی در ارتبا ط با توانایی هایش در انجام امور دلالت میکند وز منابعی از جمله: توفیقها ، شکست های خود فرد، موفقیت یا شکست افرادی که شبیه به خود او هستند، سرچشمه می گیرد.

کارکرد شناختی از نظر بندورا رفتار، فرایند های شناختی و تاثیرات اجتماعی.
باز سازی شناختی: به مجموعا روش ها و فنونی گفته می شود که هدف همه آنها این است که به فرد کمک کند تا الگوهای فکری غلط خود را تغییر دهد.